*ST园城 ( sh600766 )
-- --
8.52
涨停 --
跌停 --
 • 昨收:8.74
 • 今开:8.80
 • 最高:8.80
 • 最低:8.30
 • 换手率:--%
 • 成交量:34219
 • 成交额:2902
 • 总市值:--亿
 • 流通市值:--亿
 买⑤ 8.4244
 买④ 8.4320
 买③ 8.4653
 买② 8.4759
 买① 8.487
 成交 8.52 
 卖⑤ 8.56202
 卖④ 8.5585
 卖③ 8.5441
 卖② 8.5339
 卖① 8.52150
Smilies

《理想财富服务协议》《免责声明》。  

 • 3935269LV.2 2021-6-8 17:56
  任务任务,一切为了任务展开全文
 • 2776229LV.2 2021-5-10 14:39
  ST园城量比大展开全文
 • 1881088LV.2 2021-4-18 13:16
  600776,筹码集中,突破可追。展开全文
 • 313166LV.4 2021-4-16 21:54
  园城黄金该股出现了放量上攻形态展开全文
 • 3844439LV.3 2021-4-10 08:59
  准备突破箱体,可以低吸!展开全文
 • 518837LV.2 2021-3-3 14:41
  好股,短线10%目标展开全文
 • 3812247LV.2 2021-2-28 18:41
  自由者,缠也。世间缠中出入妄求解脱者,不外乎四种途径:一者,求诸心外之物;二者,求诸物外之心;三者,于心物一如处摸索;四者,于非心非物间探求。除此之外,别无它途。凡此四种,皆妄心执计,戏论也。 求诸心外之物者,以心映物,心乃物之功能。所谓格物致知,尽物之理而行,则心解脱也。由此,必先假设物之理存,而心能体物。所谓物之理者,实乃妄心执计也。有此物方有此物之理,吾辈能知之所谓宇宙之理,先因有此吾辈所在之宇宙矣。相对论、量子力学之发展亦已证明,脱离观察者之所谓物之理无意义也。吾辈所在之宇宙,实乃吾辈之共业所感,岂仅此唯一之宇宙哉!求诸心外之物者,实乃求诸吾辈所感之共业,相缠相续,幻戏也。 求诸物外之心者,臆想心可离物而解脱。而离物,心岂可存?或言不可离物者乃妄心,有一常住真心,无去无来、本来解脱、能为万物主者,真热昏之胡话也。此辈企求去妄存真,而不知妄之真妄、真之妄真,求真实妄、去妄无真。吾辈之心,物象之集也,此心本无寄,相缠相续,幻戏也。 于心物一如处摸索者,臆测所谓心物一元乃宇宙之真源,心外无物、物外无心,穷心则尽理、尽理则了心,返本归源、一解百解、一了百了。此辈言论极为流行,现今所谓禅者,多有此般言论。而万法归一,一犹是生死之根源。所谓返本归源,本无所本、源而非源,能本能源者非本非源,相缠相续,幻戏也。 于非心非物间探求者,不立心物而立一非心非物之源,归依此而得解脱也。或曰上帝、或曰神、或曰真主、或曰真理、或曰解脱、或曰主宰、或曰大梵、或曰大道、或曰真空,如此种种、不可遍数。此辈者,实乃痴心狂想,妄计心物之非而立非心非物,不知非心即心、非物即物,不立而遍立,相缠相续,幻戏也。 所谓除此四种之外,别无它途者,禅也,离诸以上四种戏论矣。禅者,非途;别无而非无、无别而非别。 诗曰: 红尘醉入几围城,刹那悲欢化酒倾。岁月歌回心远大,乾坤影动眼空明。 皆缘皆我皆同病,非妄非真非二名。东海藏身山走马,天台华顶作么生? 展开全文
 • 1227999LV.2 2021-2-19 11:17
  今天你对我不理不睬,明天我让你高攀不起。明修栈道,暗度成仓。展开全文
回顶部 到页底
返回顶部